Wat wil Poldernatuur Zeeland?

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied behouden en creëren. Dit doen wij omdat we de afname van deze soorten willen stoppen. Uiteindelijk moeten de aantal weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

Wat doet Poldernatuur Zeeland?

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor de aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

Stichting Zeebra

Bij diverse werkzaamheden wordt Poldernatuur Zeeland ondersteund door Stichting Zeebra

Wie is Poldernatuur Zeeland?

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarisch grondbezitter die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een Kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.








Akkerranden

Op boeren akkers worden stroken grond (akkerranden) ingezaaid met een speciaal kruidenmengsel. Deze akkerranden worden zo beheerd dat er voldoende leef- en schuilgelegenheid is voor akkervogels zoals de patrijs en veldleeuwerik. In dit eerste jaar (2016) is er al 250 ha aan akkerranden gecontracteerd. Er worden alleen akkerranden gecontracteerd die in de door de provincie aangewezen akkervogelkerngebieden liggen en die ook passen binnen de beheerstrategie van Poldernatuur Zeeland. Dit plan is opgesteld om tot een optimale verdeling en beheer van akkerranden te komen.

Grasland & dijken

Poldernatuur Zeeland heeft vanaf 1-1-2016 beheercontracten afgesloten voor ruim 60 hectare aan botanisch beheer van graslanden & dijken. Hiervan profiteren diverse soorten planten, maar ook akker- en weidevogels en kleine zoogdieren.

Landschapselementen & poelen

Vanuit Poldernatuur zijn er ook mogelijkheden voor het afsluiten van beheercontracten voor landschapselementen (o.a.knotbomen, solitaire bomen en struweel) en poelen in bepaalde aangewezen gebieden. Hiervan profiteren ook diverse soorten planten, maar ook akker- en weidevogels en kleine zoogdieren (o.a. amfibieën).







Nieuws

Goese heggen

Lees nieuwsbrief

Vorig jaar zijn de contracten voor de Goese heggen eenmalig verlengt...

Voorbereiding nieuwe seizoen in volle gang

Lees nieuwsbrief

Het collectief is al weer volop met de voorbereidingen van het seizoen 2018 bezig...

Nieuwsbrief beheermonitoring

Lees nieuwsbrief

Op 15 oktober 2015 heeft Poldernatuur Zeeland het certificaat collectief agrarisch...

Onze visie in beeld

Ons doel met Poldernatuur Zeeland is het verbeteren van natuur en landschapskwaliteiten in het agrarisch buitengebied van Zeeland binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.

Contact


Responsive image




Locatie
Noordlangeweg 42-B
4486 PR Colijnsplaat
Postbus 46

Poldernatuur Zeeland: 'De natuur houdt van ons'