GO

Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

film GLB pilot Akkerbelt

06-10-2020

Poldernatuur Zeeland is (met ZLTO als hoofduitvoerder) actief binnen de GLB pilot Akkerbelt. Elk van de 9 Collectieven heeft een eigen regionale korte film opgenomen. In 3 minuten ben 'je bij':   lees verder ...

Natuurrapportage Zeeland 2019

04-04-2020

Uit de Natuurrapportage Zeeland 2019 blijkt dat binnen de Clusters van PoldernatuurZeeland de dichtheden van patrijs, graspieper en veldleeuwerik duidelijk hoger zijn dan elders in het boerenland. Compliment aan de gezamenlijke inzet van al onze agrariërs, vrijwilligers en natuurlijk de Provincie Zeeland! lees verder ...

Bloeiende akkerranden hebben wel degelijk effect tegen luizen

05-03-2020

uit onderzoek van CLM en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat akkerranden effect hebben tegen luizen zo meld akkerwijzer. Akkerbouwers en fruittelers kunnen bloem-/kruidenstroken voor natuurlijke plaagbestrijders of bestuivende insecten aanleggen i.v.m. de GLB-pilot Akkerbelt. Heb je interesse en ligt de grond ten zuiden of westen van de Valdijk, Koedijk bij Nisse, (noorden en oosten van Ovezande tot Zwaakse Weel) neem dan contact met me op. Wellicht zijn er mogelijkheden. lees verder ...

Provincie Zeeland keurt aanvraag Poldernatuur goed

25-11-2019

19 november heeft de Provincie Zeeland de aanvraag van Poldernatuur Zeeland goedgekeurd. Dankzij deze beschikking kan Poldernatuur Zeeland weer extra ANLb beheerovereenkomsten afsluiten! lees verder ...