X
GO

Struweelhaag

In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap diverse lijnvormige landschapselementen verschenen met houtige gewassen. Sommige van deze landschapselementen zijn al eeuwen oud. De functie van dergelijke landschapselementen was perceelsscheiding en veekering. Door de komst van prikkeldraad, schaalvergroting en ruilverkavelingen zijn vele kilometers van deze elementen verdwenen. Struweelhagen komen in heel Nederland voor en er zijn vele lokale varianten. Struweelhagen vormen een belangrijk leefgebied voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap. Ze zijn tevens van belang ter oriëntatie voor vleermuizen en als verbindingszone voor verschillende dieren..

Dit beheerpakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met andere beheerpakketen zoals akkerranden dijken of grasland. Ook moet u aan kunnen tonen dat de doelsoorten aanwezig zijn, dit ter beoordelng aan de ecoloog van het collectief.

 

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Doel

Het creëren van biotoop voor vogels.

 

Doelsoorten Zeeland

Vogels, zoals spotvogel, braamsluiper, ringmus, kneu, zomertortel en groene specht.

 

De beheereenheid bestaat uit opgaande begroeiing van inheemse struiken en wordt periodiek gesnoeid , geknot of afgezet. Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 0,7 meter en een breedte van tenminste 0,8 meter.

Pakketvarianten

Jaarlijks beheer en snoeicyclus 5-7 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt eenmaal per 5 tot 7 jaar aan drie zijden gesnoeid. Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 1,56 per m1.

 
Jaarlijks beheer en snoeicyclus > 12 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt eenmaal per 12 tot 25 jaar afgezet.
Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 2,17 per m1.